Konkurs fotograficzny o charakterze publicznym

dofinansowany ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2016


Konkurs fotograficzny – Zagrożenie i ochrona środowiska przed odpadami


Dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopolski


Konkurs będzie 2-etapowy. Szkoły, które zgłoszą swój akces do konkursu rozstrzygną etap pierwszy (ogólnoszkolny). Etap drugi konkursu przeprowadzony zostanie w Fundacji „Biblioteka Ekologiczna”. Najlepsze prace wykorzystane zostaną do przygotowania wystawy fotograficznej, której wernisaż nastąpi w dniu uroczystego rozdania nagród. Po ekspozycji w Fundacji, wystawa trafi do zainteresowanych szkół i innych placówek.

Tematyka


Zdjęcia konkursowe mają przedstawiać stan zagrożenia przyrody - flory i fauny przez różnorodne odpady wyrzucane lub składowane w miejscach do tego nie przeznaczonych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Wielkopolski. Mogą one dokumentować piękno przyrody a zwłaszcza siedlisk, w których występują ginące, chronione gatunki roślin i zwierząt, pokazując ich zagrożenia ze strony pozostawianych śmieci.

Nagrody


W pierwszym (ogólnoszkolnym) etapie konkursu przewiduje się nagrody książkowe (5 sztuk dla jednej szkoły), w drugim – nagrody rzeczowe, m.in. rower, aparat fotograficzny, tablet, sprzęt turystyczny (razem 10, w tym 7 wyróżnień), które zostaną wręczone uroczyście na wernisażu w siedzibie Fundacji.

Terminy


Oczekujemy na zgłoszenia szkół do konkursu fotograficznego do końca 25 czerwca b.r. Jego rozstrzygnięcie nastąpi między 26.09.2016 a 07.10.2016 (etap I) oraz 25 – 27.10.16 (etap II). Szczegóły dotyczące konkursu przekazane zostaną szkołom, które zgłoszą swój akces. Przewiduje się udział 10 szkół z terenu Wielkopolski. Zgłoszenia szkół pragnących uczestniczyć w konkursie można dokonywać telefonicznie: 61 852 41 39; 603 777 108 lub korzystając z adresu mailowego fbercee@gmail.com

Uwaga: O udziale szkół w konkursie decydować będzie kolejność zgłoszeń

WYNIKI KONKURSU
Zdjęcia z rozdania nagród