-


Projekt dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


3. Pozaszkolne warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej

Zajęcia organizowane są dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Poznania i województwa wielkopolskiego. Tematyka zajęć jest różnorodna, począwszy od życia w kropli wody, bioróżnorodności w ekosystemach wodnych i lądowych a zwłaszcza roślin i zwierząt, poprzez zagadnienia ochrony przyrody, aż do poznania tajemnic budowy anatomicznej człowieka. Tematy zajęć są do wyboru przez szkoły, prowadzone są głównie przez specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, ekologii i biologii z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Polskiej Akademii Nauk.

Zajęcia pozaszkolne składają się z trzech części i są realizowane równolegle jako:

1. zajęcia warsztatowe w laboratorium interaktywnym w siedzibie Fundacji,

2. multimedialne, połączone z wystawami tematycznymi,

3. terenowe - na obszarach interesujących pod względem przyrodniczym, w tym nad małymi zbiornikami wodnymi.

Zajęcia prowadzone są zarówno w okresie roku szkolnego, jak i wakacji. Jest to ciekawy sposób zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży spędzających lato w Poznaniu i w Wielkopolsce. Dzięki zdobytej wiedzy i poznaniu malowniczych i ciekawych przyrodniczo ekosystemów wodnych i leśnych, dzieci zachęcą także rodziców i przyjaciół do odwiedzenia tych miejsc.

1. Zajęcia warsztatowe w laboratorium interaktywnym. Odbywają się w małych grupach - do 12 osób i 2 godzin, co zapewnia dobry kontakt grupy z osobą prowadzącą. Szkoły same mogą wybrać interesujący ich problem. Polecamy np. tematy podstawowe, jak: Życie w kropli wody; Różnorodność świata roślin; Pająki i inne pajęczaki; Ptaki wokół nas; Owady w środowisku człowieka; Zjawiska fizyczne wpływające na środowisko życia organizmów; Tajemnice budowy ciała człowieka. Możliwe będzie również przeprowadzenie zajęć na inne tematy przyrodnicze interesujące daną szkołę, po wcześniejszym uzgodnieniu z Fundacją. Zajęcia przybliżą uczniom znajomość organizmów żyjących w pobliżu człowieka, odgrywających ważną rolę wskaźnikową o stanie środowiska, biorących udział w procesie renaturyzacji terenów zdegradowanych oraz pożytecznych z gospodarczego punktu widzenia. Na zakończenie każdych zajęć, dla najaktywniejszych uczniów, wręczane będą nagrody książkowe. Fundacja może przyjąć bezpłatnie w ramach tego przedsięwzięcia 20 grup, w tym 10 z miasta Poznania i 10 z województwa wielkopolskiego.

2. Zajęcia multimedialne połączone z wystawami. Prowadzone są dla całych klas (grupy ok. 20 osób) przez 2 godziny, z wykorzystaniem różnych form dydaktycznych. Uczniowie zapoznają się z okresową wystawą, prezentującą ważny problem dotyczący ochrony przyrody, środowiska lub gospodarki wodnej. Przedstawiona będzie prezentacja w PowerPoint, uzupełniająca wiadomości na dany temat oraz wykorzystane zostaną inne pomoce dydaktyczne ilustrujące problem. Tematami będą takie zagadnienia jak: Różnorodność roślin, zwierząt i grzybów na obszarach chronionych w dolinie Warty; Zdobywcy świata czyli rzecz o roślinach klonalnych i ich nieśmiertelności; Inny świat czyli mieszkańcy ściółki leśnej; Tereny chronione w Wielkopolsce w obiektywie młodego przyrodnika; Mieszkańcy naszych wód; Przyroda obszaru Natura 2000 Dolina Cybiny. Ważnym punktem zajęć będzie dyskusja na kontrowersyjne tematy, związane z prezentowanym zagadnieniem, angażująca uczniów, zmuszająca ich do myślenia, a jednocześnie utrwalająca przekazywane wcześniej wiadomości. Na zakończenie każdych zajęć wręczone zostaną nagrody książkowe, dla najaktywniejszych uczniów. Fundacja może przyjąć bezpłatnie w ramach tego przedsięwzięcia 20 grup, w tym 10 z miasta Poznania i 10 z województwa wielkopolskiego.

3. Zajęcia terenowe – na obszarach interesujących pod względem przyrodniczym, w tym nad małymi zbiornikami wodnymi. Prowadzone będą one m.in. na terenach leśnych, użytkach ekologicznych, nad małymi zbiornikami wodnymi i na innych obszarach cennych przyrodniczo okolic Poznania i województwa wielkopolskiego. Dzieci i młodzież zapoznają się z różnymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bioróżnorodność ekosystemów wodnych i leśnych.

Zajęcia trwające 3 godziny są przewidziane dla całych klas lub podobnej wielkości grup dzieci i młodzieży (ok. 20 osób), prowadzone są od maja do listopada 2015 roku, również w okresie wakacyjnym dla kolonii i półkolonii. Po przejściu uczniów z danej miejscowości do najbliższego lasu lub nad zbiornik wodny (tzw. oczko, staw, rozlewisko), przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe, obejmujące krótkie wprowadzenie wyjaśniające zasady bezpieczeństwa oraz zapoznające dzieci/młodzież z zagadnieniami do rozwiązania. Będą oni pracować w małych grupach. Zapoznają się z wszystkimi najważniejszymi grupami organizmów - bioróżnorodnością w danym ekosystemie. W przypadku lasu będą to drzewa, krzewy, rośliny zielne, ptaki, pozostałe zwierzęta, grzyby. W przypadku zbiornika wodnego – rośliny wodne i bagienne, fauna toni wodnej, fauna osadów dennych, ptaki, oraz jakość wody. Poznają wielką różnorodność gatunkową flory i fauny, towarzyszącą małym zbiornikom wodnym, ich znaczenie dla występowania gatunków ważnych z gospodarczego punktu widzenia ale też zachowania gatunków chronionych i ginących. Ważnym punktem zajęć będzie też ocena jakości wody i roli organizmów wodnych w zachowaniu tej jakości. Każda z grup uczniów wyposażona zostanie w niezbędne przyrządy do zbierania i przeglądania zebranego materiału oraz oceny wyników pracy.

Po rozwiązaniu postawionego problemu nastąpi sprawdzenie efektów pracy każdej grupy i prezentacja przez uczniów osiągniętych wyników. Najbardziej wyróżniające się osoby otrzymają nagrody książkowe. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych przyrodników, co gwarantuje wysoką jakość zajęć pod względem merytorycznym. Zaletą jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży i uzmysłowienie im potrzeby ochrony terenów mało przekształconych przez człowieka. Fundacja może przyjąć bezpłatnie w ramach tego przedsięwzięcia 20 grup, w tym 10 z miasta Poznania i 10 z województwa wielkopolskiego.

UWAGA: Zaobserwowane w trakcie zajęć chronione i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów uczniowie będą mogli ująć na fotografiach, które szkoła będzie mogła wykorzystać do zgłoszenia w konkursie fotograficznym „Chronione i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów” (patrz Konkurs fotograficzny…).

O udziale grup dzieci i młodzieży w przedsięwzięciu decydować będzie kolejność zgłoszeń


Zgłoszenia szkół prosimy składać w siedzibie Fundacji: tel: 61 852 41 39; 603 777 108;

e-mail: fbercee@gmail.com

Przy zgłoszeniu pisemnym prosimy o podanie danych: rodzaj wybranych zajęć, pełny adres szkoły z telefonem i mailem, ilość uczniów i grupa wiekowa.

Z A P R A S Z A M Y