Konkurs fotograficzny o charakterze publicznym

dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


2. Konkurs fotograficzny – Chronione i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów

Dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopolski

Konkurs będzie 2-etapowy. Szkoły, które zgłoszą swój akces do konkursu rozstrzygną etap pierwszy (ogólnoszkolny). Etap drugi konkursu przeprowadzony zostanie w Fundacji „Biblioteka Ekologiczna”. Najlepsze prace wykorzystane zostaną do przygotowania wystawy fotograficznej, której wernisaż nastąpi w dniu uroczystego rozdania nagród. Po ekspozycji w Fundacji, wystawa trafi do zainteresowanych szkół i innych placówek.

Tematyka

Zdjęcia konkursowe mają przedstawiać chronione i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów występujących na obszarach Polski ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski. Mogą one dokumentować piękno przyrody a zwłaszcza siedlisk, w których występują ginące, chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów, pokazywać ich zagrożenia oraz wskazywać na potrzebę ochrony.


Nagrody

W pierwszym (ogólnoszkolnym) etapie konkursu przewiduje się nagrody książkowe, w drugim – nagrody rzeczowe (m.in. rower, aparat fotograficzny, tablet, sprzęt turystyczny), które zostaną wręczone uroczyście na wernisażu w siedzibie Fundacji.

Terminy

Oczekujemy na zgłoszenia szkół do konkursu fotograficznego do końca czerwca b.r. Jego rozstrzygnięcie nastąpi między 21.09 a 07.10.2015 (etap I) oraz 21 – 30.10.15 (etap II). Szczegóły dotyczące konkursu przekazane zostaną szkołom, które zgłoszą swój akces. Przewiduje się udział 10 szkół z terenu Wielkopolski. Zgłoszenia szkół pragnących uczestniczyć w konkursie można dokonywać telefonicznie: 61 852 41 39; 603 777 108 lub korzystając z adresu mailowego fbercee@gmail.com

UWAGA: lista szkół zgłoszonych do konkursu została zamknięta.


Regulamin (format PDF)


O udziale szkół w konkursie decydować będzie kolejność zgłoszeń