Projekt finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


„Pozaszkolne warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej”


Zajęcia organizowane są dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Poznania i województwa wielkopolskiego. Tematyka zajęć jest różnorodna, począwszy od życia w kropli wody, świata roślin i zwierząt, ochrony przyrody, do poznania tajemnic budowy anatomicznej człowieka. Tematy zajęć są do wyboru przez szkoły, prowadzone są głównie przez specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, ekologii i biologii z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Polskiej Akademii Nauk.


Zajęcia pozaszkolne składają się z trzech części i są realizowane równolegle jako:


1. zajęcia warsztatowe w laboratorium interaktywnym w siedzibie Fundacji,


2. multimedialne połączone z wystawami tematycznymi,


3. terenowe - na obszarach chronionych i cennych przyrodniczo, nad małymi zbiornikami wodnymi.


Zajęcia prowadzone są zarówno w okresie roku szkolnego, jak i wakacji. Jest to ciekawy sposób zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży spędzających lato w Poznaniu i w Wielkopolsce. Dzięki zdobytej wiedzy i poznaniu malowniczych i ciekawych przyrodniczo terenów, dzieci zachęcą także rodziców i przyjaciół do odwiedzenia tych miejsc.


1. Zajęcia w laboratorium interaktywnym. Odbywają się w małych grupach - do 12 osób i 2 godzin, co zapewnia dobry kontakt grupy z osobą prowadzącą. Szkoły same mogą wybrać interesujący ich problem. Polecamy np. 6 tematów podstawowych: „Życie w kropli wody”, „Różnorodność świata roślin”, „Pająki i inne pajęczaki”, „Ptaki wokół nas” oraz „Owady w środowisku człowieka”, „Tajemnice budowy człowieka”. Możliwe będzie również przeprowadzenie zajęć na inne tematy przyrodnicze interesujące daną szkołę, po wcześniejszym uzgodnieniu z Fundacją. Zajęcia przybliżą uczniom znajomość organizmów żyjących w pobliżu człowieka, odgrywających ważną rolę wskaźnikową o stanie środowiska, biorących udział w procesie renaturyzacji terenów zdegradowanych oraz pożytecznych z gospodarczego punktu widzenia. Na zakończenie każdych zajęć wręczone będą nagrody książkowe, dla najaktywniejszych uczniów. Fundacja może przyjąć bezpłatnie w ramach tego przedsięwzięcia 20 grup, w tym 10 z miasta Poznania i 10 z województwa wielkopolskiego.


2. Zajęcia multimedialne połączone z wystawami. Prowadzone są dla całych klas (grupy ok. 20 osób) przez 2 godziny, z wykorzystaniem różnych form dydaktycznych. Uczniowie zapoznają się z okresową wystawą, prezentującą ważny problem dotyczący ochrony przyrody, środowiska lub gospodarki wodnej. Przedstawiona będzie prezentacja w PowerPoint, uzupełniająca wiadomości na dany temat oraz podane zostaną inne materiały ilustrujące problem. Tematem będą takie zagadnienia jak: „Natura 2000 – nowa forma ochrony przyrody”, „Degradacja jezior i możliwości ich ochrony i rekultywacji”, „Retencjonowanie wody w krajobrazie rolniczym Wielkopolski”, „Zjawiska ekstremalne, jako skutki zmian klimatu”, „Sinicowe zakwity wody i ich gospodarcze znaczenie”, „Zagrożenia przyrody ze strony gatunków inwazyjnych”.

Ważnym punktem zajęć będzie dyskusja na kontrowersyjne tematy, związane z prezentowanym zagadnieniem, angażująca uczniów, zmuszająca ich do myślenia, a jednocześnie utrwalająca przekazywane wcześniej wiadomości. Na zakończenie każdych zajęć wręczone zostaną nagrody książkowe, dla najaktywniejszych uczniów.

Fundacja może przyjąć bezpłatnie w ramach tego przedsięwzięcia 30 grup, w tym 15 z miasta Poznania i 15 z województwa wielkopolskiego.


3. Zajęcia terenowe - na obszarach chronionych i cennych przyrodniczo, nad małymi zbiornikami wodnymi. Prowadzone będą m.in. na obszarach Natura 2000 i innych terenach cennych przyrodniczo okolic Poznania i województwa wielkopolskiego, na terenie użytków ekologicznych itp. Dzieci i młodzież zapoznają się z różnymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony przyrody i środowiska, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bioróżnorodność oraz problemy ochrony wód i gospodarki wodnej.


Zajęcia trwające 4 godzin są przewidziane dla całych klas lub podobnej wielkości grup dzieci i młodzieży (ok. 20 osób), prowadzone są od maja do października, również w okresie wakacyjnym dla kolonii i półkolonii. Po przejściu uczniów z danej miejscowości nad najbliższy niewielki zbiornik wodny (tzw. oczko, staw, rozlewisko), przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe, obejmujące krótkie wprowadzenie wyjaśniające zasady bezpieczeństwa oraz zapoznające dzieci lub młodzież z zagadnieniami do rozwiązania. Dzieci i młodzież będą pracować w małych grupach. Zapoznają się z wielką różnorodnością gatunkową flory i fauny, towarzyszącej małym zbiornikom wodnym, ich znaczeniem dla występowania gatunków ważnych z gospodarczego punktu widzenia ale też zachowania gatunków chronionych i ginących. Ważnym punktem zajęć będzie też ocena jakości wody i roli organizmów wodnych w zachowaniu tej jakości. Każda z grup uczniów wyposażona zostanie w niezbędne przyrządy do zbierania i przeglądania zebranego materiału oraz oceny wyników pracy. Grupy otrzymają specjalne materiały, prezentujące i ilustrujące zadania do rozwiązania przez uczniów w trakcie zajęć (m.in. z zakresu roślin wodnych i bagiennych, fauny toni wodnej, fauny osadów dennych, ptaków oraz jakości wody), co pozwoli im pogłębiać zdobytą wiedzę również po zakończeniu zajęć oraz dzielić się ze zdobytymi wiadomościami z rodzeństwem, kolegami, rodzicami itp.

Po rozwiązaniu postawionego problemu nastąpi sprawdzenie efektów pracy każdej grupy i prezentacja przez uczniów osiągniętych wyników. Najbardziej wyróżniające się osoby otrzymają nagrody książkowe.

Fundacja może przyjąć bezpłatnie w ramach tego przedsięwzięcia 20 grup, w tym 10 z miasta Poznania i 10 z województwa wielkopolskiego.


UWAGA: Ciekawostki przyrodnicze, zaobserwowane w trakcie zajęć, uczniowie będą mogli ująć na fotografiach, które szkoła będzie mogła wykorzystać do zgłoszenia w konkursie fotograficznym „Bioróżnorodność na obszarach chronionych Natura 2000”, realizowanym również w Fundacji (patrz Konkurs fotograficzny…).


O udziale grup dzieci i młodzieży w przedsięwzięciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.Zgłoszenia szkół prosimy składać w siedzibie Fundacji: tel: 61 852 41 39; 603 777 108;

e-mail: fbercee@gmail.com

Przy pisemnym zgłoszeniu prosimy o podanie danych: rodzaj wybranych zajęć, pełny adres szkoły z telefonem i mailem, ilość uczniów i grupa wiekowa.


Z A P R A S Z A M Y

Obserwacje organizmów żyjących w kropli wody


Multimedialne zajęcia z dziećmi połączone z wystawą


Zajęcia terenowe na obszarze Natura 2000