Konkurs fotograficzny dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych Wielkopolski

pt. „Bioróżnorodność na obszarach Natura 2000”
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej (wszystkich poziomów) z wybranych powiatów Wielkopolski. Będzie on 2-etapowy. Szkoły, które zgłoszą swój akces do konkursu rozstrzygną etap I (ogólnoszkolny). Etap drugi konkursu przeprowadzony zostanie w Fundacji Biblioteka Ekologiczna. Najlepsze prace wykorzystane będą do przygotowania wystawy fotograficznej, której wernisaż nastąpi w dniu uroczystego rozdania nagród. Po ekspozycji w Fundacji, wystawa trafi do zainteresowanych szkół i innych placówek.

Tematyka

Zdjęcia konkursowe powinny przedstawiać unikalność obszarów cennych przyrodniczo Natura 2000 Wielkopolski. Można udokumentować siedliska przyrodnicze oraz różnorodność fauny i flory, rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt, piękno krajobrazu. Zdjęcia mogą ilustrować potrzebę ochrony naturalnego środowiska. Uwaga: zdjęcia nie mogą wykraczać poza granice terenu Wielkopolski!

Nagrody

W pierwszym (szkolnym) etapie konkursu przewiduje się nagrody książkowe, w drugim – nagrody rzeczowe (m.in. rower, aparat fotograficzny, tablet, sprzęt turystyczny), które zostaną wręczone uroczyście na wernisażu w siedzibie Fundacji.

Terminy

Oczekujemy na zgłoszenia szkół do konkursu fotograficznego do końca czerwca b.r. Jego rozstrzygnięcie nastąpi między 20.09 a 07.10 (etap I) oraz 21 – 31.10.13 (etap II). Szczegóły dotyczące konkursu przekazane zostaną szkołom, które zgłoszą swój akces. Przewiduje się udział 10 szkół z terenu Wielkopolski. Zgłoszenia szkół pragnących uczestniczyć w konkursie można dokonywać telefonicznie: 61 852 41 39; 603 777 108 lub korzystając z adresu mailowego fbercee@gmail.com O udziale szkół w konkursie decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Konkurs o charakterze publicznym

pn. „Konkurs fotograficzny pt. Bioróżnorodność na obszarach Natura 2000”

dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu