Projekt pn. „Konkurs fotograficzny – Bioróżnorodność na obszarach Natura 2000”

Projekt finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania


Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych miasta Poznania


Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej (wszystkich poziomów) z terenu miasta Poznania. Będzie on 2-etapowy. Szkoły, które zgłoszą swój akces do konkursu rozstrzygną I etap (szkolny). Drugi etap przeprowadzony będzie w Fundacji Biblioteka Ekologiczna. Najlepsze prace wykorzystane zostaną do przygotowania wystawy fotograficznej, której wernisaż nastąpi w dniu uroczystego rozdania nagród. Po ekspozycji w Fundacji wystawa trafi do zainteresowanych szkół i innych placówek.

Tematyka

Zdjęcia konkursowe powinny przedstawiać unikalność obszarów cennych przyrodniczo oraz Natura 2000 Poznania i okolic. Można udokumentować siedliska oraz różnorodność fauny i flory, rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt, piękno krajobrazu. Zdjęcia mogą ilustrować potrzebę ochrony naturalnego środowiska. Uwaga: zdjęcia nie mogą wykraczać poza okolice Poznania.

Nagrody

W pierwszym (szkolnym) etapie konkursu przewiduje się nagrody książkowe, w drugim –nagrody rzeczowe (m.in. sprzęt turystyczny, aparat fotograficzny), które zostaną wręczone uroczyście na wernisażu w siedzibie Fundacji.

Terminy

Oczekujemy na zgłoszenia szkół do konkursu fotograficznego do końca czerwca b.r. Jego rozstrzygnięcie nastąpi między 19.09 a 03.10 (etap I) oraz 16 – 22.10.14 (etap II). Szczegóły dotyczące konkursu przekazane zostaną szkołom, które zgłoszą swój akces. Przewiduje się udział 10 szkół z terenu miasta Poznania. Zgłoszenia szkół pragnących uczestniczyć w konkursie można dokonywać korzystając z adresu mailowego fbercee@gmail.com lub telefonicznie: 61 852 41 39 lub 603 777 108. O udziale szkół w konkursie decydować będzie kolejność zgłoszeń.