Fundacja Biblioteka

Ekologiczna 

 

Zaprasza w roku 2017

 

szkoły podstawowe, gimnazjalne, licea ogólnokształcące

do udziału w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych i konkursie fotograficznym w ramach projektów

dofinansowanych z budżetu  Miasta Poznania oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Bliższe informacje o różnorodnych zajęciach z zakresu ochrony przyrody, środowiska, gospodarki wodnej oraz organizowanych konkursach fotograficznych

znajdują się pod wybranym tytułem projektu i udzielane będą  również telefonicznie oraz w siedzibie Fundacji.

1.   Konkurs fotograficzny „Piękno przyrody Wielkopolski”; dla dzieci i młodzieży z terenu Poznania.

2.   Konkurs fotograficzny „Piękno przyrody Wielkopolski”; dla dzieci i młodzieży z terenu województwa wielkopolskiego.

3.   Pozaszkolne warsztaty i związane z nimi wystawy dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej; dla dzieci i młodzieży z terenu Poznania i innych miejscowości województwa wielkopolskiego.

  

4.   Akwarium słodkowodne - przykładem źródła wiedzy na temat zbiorników wodnych dla młodzieży szkolnej; dla młodzieży    z terenu Poznania.

     

5.   III Poznański Piknik Przyrodniczy – z przyrodą po sąsiedzku; impreza rodzinna.

 

6.   Film pt. „Małe zbiorniki wodne w dużym mieście – oaza bioróżnorodności”; produkcja filmu wraz z emisją w telewizji.

 

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Konkurs fotograficzny – Piękno przyrody Wielkopolski

 
Projekt dofinansowany z budżetu  Miasta Poznania

                     

dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z miasta Poznania 

 

 

Konkurs będzie 1-etapowy. Przewiduje się udział minimum 10 szkół, rekrutowanych na zasadzie ich zgłoszeń. Opiekun szkolny/nauczyciel będzie zobowiązany do dostarczenia co najmniej 5 ciekawych, wybranych prac fotograficznych do siedziby Fundacji. Wieloosobowa komisja konkursowa wyłoni najlepsze fotografie nadesłane ze wszystkich szkół biorących udział w konkursie. Nagrodzone i wyróżnione prace fotograficzne wykorzystane będą do przygotowania wystawy, której wernisaż nastąpi w dniu uroczystego rozdania nagród. Po ekspozycji w Fundacji wystawa trafi do zainteresowanych szkół i innych placówek. Nagrodzone i wyróżnione fotografie będą także prezentowane na stronie internetowej i Facebooku Fundacji Biblioteka Ekologiczna.

T e m t y k a

Zdjęcia konkursowe mają przedstawiać piękno przyrody Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem Poznania i okolic. Tematyką będzie więc przyroda, jej unikalność – flora, fauna, siedliska i krajobrazy, pokazywane w różnorodny sposób. Zdjęcia mogą dokumentować piękno przyrody a przy tym konieczność ochrony siedlisk zajętych przez gatunki chronione i zagrożone wskutek działalności człowieka.

N a g r o d y

 

Przewiduje się przyznanie do 10 atrakcyjnych nagród rzeczowych, zakupionych w ramach otrzymanej dotacji ze środków budżetowych miasta Poznania. Będą to m.in. rower, aparat fotograficzny, sprzęt sportowy i/lub elektroniczny, które zostaną wręczone uroczyście na wernisażu w siedzibie Fundacji.

T e r m i n y

 

Oczekujemy na zgłoszenia szkół do konkursu fotograficznego do końca czerwca b.r. Jego rozstrzygnięcie nastąpi w siedzibie Fundacji między 10.10.2017 – 14.10.2017. Szczegóły dotyczące konkursu wraz z regulaminem przekazane zostaną szkołom, które zgłoszą swój akces. Fundacja zakłada przyjęcie do udziału w konkursie minimum 10 szkół z terenu miasta Poznania. Zgłoszenia szkół pragnących uczestniczyć w konkursie można dokonywać korzystając z adresu mailowego fbercee@gmail.com lub telefonicznie: 61 852 41 39; 603 777 108.

 

 

2. Konkurs fotograficzny – Piękno przyrody Wielkopolski

 

Konkurs fotograficzny o charakterze publicznym, dofinansowany ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego

 

Konkurs będzie 1-etapowy. Przewiduje się udział minimum 10 szkół, rekrutowanych na zasadzie ich zgłoszeń. Opiekun szkolny/nauczyciel będzie zobowiązany do dostarczenia co najmniej 5 ciekawych wybranych prac fotograficznych do siedziby Fundacji. Wieloosobowa komisja konkursowa wybierze najlepsze fotografie otrzymane od wszystkich szkół biorących udział w konkursie. Nagrodzone i wyróżnione prace fotograficzne wykorzystane będą do przygotowania wystawy, której wernisaż nastąpi w dniu uroczystego rozdania nagród. Po ekspozycji w Fundacji wystawa trafi do zainteresowanych szkół i innych placówek. Nagrodzone i wyróżnione fotografie będą także prezentowane na stronie internetowej i Facebooku Fundacji Biblioteka Ekologiczna.

 

Tematyka

Zdjęcia konkursowe mają przedstawiać piękno przyrody Wielkopolski. Tematyką będzie więc przyroda, jej unikalność – flora, fauna, siedliska i krajobrazy, pokazywane w różnorodny sposób. Zdjęcia mogą dokumentować piękno przyrody a przy tym konieczność ochrony siedlisk zajętych przez gatunki chronione i zagrożone wskutek działalności człowieka.

 

Nagrody

Przewiduje się przyznanie do 10 atrakcyjnych nagród rzeczowych, zakupionych w ramach otrzymanej dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Będą to m.in. rower, aparat fotograficzny, sprzęt sportowy i/lub elektroniczny, które zostaną wręczone uroczyście na wernisażu w siedzibie Fundacji.

 

Terminy

Oczekujemy na zgłoszenia szkół do konkursu fotograficznego do końca czerwca b.r. Jego rozstrzygnięcie nastąpi w siedzibie Fundacji między 16.10.2017 – 20.10.2017. Szczegóły dotyczące konkursu wraz z regulaminem przekazane zostaną szkołom, które zgłoszą swój akces. Fundacja zakłada przyjęcie do udziału w konkursie minimum 10 szkół z województwa wielkopolskiego. Zgłoszenia szkół pragnących uczestniczyć w konkursie można dokonywać korzystając z adresu mailowego fbercee@gmail.com lub telefonicznie: 61 852 41 39; 603 777 108.

 

 

 

 

3. Pozaszkolne warsztaty i związane z nimi wystawy dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej.

 

Projekt dofinansowany z budżetu  Miasta Poznania oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

 

Zajęcia organizowane są dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Poznania i innych miejscowości województwa wielkopolskiego. Tematyka zajęć jest różnorodna, począwszy od życia w kropli wody, bioróżnorodności w ekosystemach wodnych i lądowych a zwłaszcza roślin i zwierząt, poprzez zagadnienia ochrony przyrody i jej zagrożenia przez działalność człowieka, Tematy zajęć są do wyboru przez szkoły, prowadzone są głównie przez specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, ekologii i biologii z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Polskiej Akademii Nauk.

 

Zajęcia pozaszkolne składają się z dwóch części i są realizowane

równolegle jako:

 

1. multimedialne, połączone z wystawami tematycznymi;

 

2. terenowe - na obszarach interesujących pod względem przyrodniczym, w tym nad małymi zbiornikami wodnymi.

 

Zajęcia (1; 2) prowadzone są zarówno w okresie roku szkolnego, jak i wakacji. Jest to ciekawy sposób zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży spędzających lato w Poznaniu i w Wielkopolsce. Dzięki zdobytej wiedzy i poznaniu malowniczych i ciekawych przyrodniczo ekosystemów wodnych i leśnych, dzieci zachęcą także rodziców i przyjaciół do odwiedzenia tych miejsc.

 

1. Zajęcia multimedialne połączone z wystawami. Prowadzone są dla całych klas (grupy 20 - 25 osób) przez 2 godziny, z wykorzystaniem różnych form dydaktycznych. Uczniowie zapoznają się z okresową wystawą, prezentującą ważny problem dotyczący ochrony przyrody, środowiska lub gospodarki wodnej. Przedstawiona będzie prezentacja w PowerPoint, uzupełniająca wiadomości na dany temat oraz wykorzystane zostaną inne pomoce dydaktyczne ilustrujące problem. Ważnym punktem zajęć będzie dyskusja na kontrowersyjne tematy, związane z prezentowanym zagadnieniem, angażująca uczniów, zmuszająca ich do myślenia, a jednocześnie utrwalająca przekazywane wcześniej wiadomości. Na zakończenie każdych zajęć dla najaktywniejszych uczniów wręczone zostaną nagrody książkowe. Fundacja może przyjąć bezpłatnie w ramach tego przedsięwzięcia 20 grup, w tym 10 z miasta Poznania i 10 z województwa wielkopolskiego.

 

2. Zajęcia terenowe – na obszarach interesujących pod względem przyrodniczym, w tym nad małymi zbiornikami wodnymi. Prowadzone będą one m.in. nad małymi zbiornikami wodnymi, terenach leśnych, użytkach ekologicznych oraz innych obszarach cennych przyrodniczo okolic Poznania i województwa wielkopolskiego.  Dzieci i młodzież zapoznają się z różnymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony przyrody, stanu środowiska i jego zagrożenia,  gospodarki wodnej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bioróżnorodność ekosystemów wodnych i leśnych.

 

                                                                              

Zajęcia trwające 4 godziny są przewidziane dla całych klas lub podobnej wielkości grup dzieci i młodzieży (ok. 20 osób), prowadzone są od maja do listopada 2017 roku, również w okresie wakacyjnym dla kolonii i półkolonii. Po przejściu uczniów z danej miejscowości do najbliższego lasu lub nad zbiornik wodny (tzw. oczko, staw, rozlewisko), przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe, obejmujące krótkie wprowadzenie wyjaśniające zasady bezpieczeństwa oraz zapoznające dzieci/młodzież z zagadnieniami do rozwiązania. Będą oni pracować w małych grupach. Zapoznają się z wszystkimi najważniejszymi grupami organizmów - bioróżnorodnością w danym ekosystemie. W przypadku lasu będą to drzewa, krzewy, rośliny zielne, ptaki, pozostałe zwierzęta, grzyby. W przypadku zbiornika wodnego – rośliny wodne i bagienne, fauna toni wodnej, fauna osadów dennych, ptaki, oraz jakość wody. Poznają wielką różnorodność gatunkową flory i fauny, towarzyszącą małym zbiornikom wodnym, ich znaczenie dla występowania gatunków ważnych z gospodarczego punktu widzenia ale też zachowania gatunków chronionych i ginących. Ważnym punktem zajęć  będzie też ocena jakości wody i roli organizmów wodnych w zachowaniu tej jakości. Każda z grup uczniów wyposażona zostanie w niezbędne przyrządy do zbierania i przeglądania zebranego materiału oraz oceny wyników pracy. Po rozwiązaniu postawionego problemu nastąpi sprawdzenie efektów pracy każdej grupy i prezentacja przez uczniów osiągniętych wyników. Najbardziej wyróżniające się osoby otrzymają nagrody książkowe. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych przyrodników, co gwarantuje wysoką jakość zajęć pod względem merytorycznym. Zaletą jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży  i uzmysłowienie im potrzeby ochrony terenów mało przekształconych przez człowieka. Fundacja może przyjąć bezpłatnie w ramach tego przedsięwzięcia 20 grup, w tym 10 z miasta Poznania i 10 z województwa wielkopolskiego.

 

UWAGA: Zaobserwowane w trakcie zajęć piękno przyrody - flora i fauna uczniowie będą mogli sfotografować, a wywołane zdjęcia będzie można włączyć do konkursu fotograficznego pn. „Piękno przyrody Wielkopolski”, organizowanego przez Fundację (patrz Konkurs fotograficzny…).

 

 

O udziale grup dzieci i młodzieży w przedsięwzięciu decydować będzie kolejność zgłoszeń

 

 

 

 

 

 

 

Projekt finansowany z budżetu  Miasta Poznania

 

 

4. Akwarium słodkowodne przykładem źródła wiedzy na temat życia   zbiorników wodnych dla młodzieży szkolnej; dla młodzieży z terenu Poznania.

 

 

Zajęcia odbywają się w okresie roku szkolnego (wrzesień – listopad). Pozwolą one na

rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i ich analizowania przez dzieci i młodzież szkolną. Umożliwi im to poznanie różnorodności organizmów wodnych, kształtowanie postaw odpowiedzialnych za stan środowiska przyrodniczego oraz kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

 

Warsztaty trwać będą 4 godziny, podczas których zostanie urządzone akwarium słodkowodne oraz pokazane zostaną eksperymenty, które mogą być wykonane w oparciu o organizmy zasiedlające akwarium. Będą one dotyczyć ekologii środowisk wodnych, połączonych z urządzeniem akwarium słodkowodnego oraz nauczania podglądania świata podwodnego.

 

Podczas warsztatów prezentowane będą takie zagadnienia jak : Odżywianie stułbi i jej zdolności regeneracyjne; Rola rureczników w jeziorze; Ośliczka czyli najliczniejszy skorupiak dna jeziora; Kiełże – bioindykatory jakości wód; Plankton czyli niewidoczne żyjątka o ważnej funkcji; Ślimaki wodne ich biologia i uzębienie; Rola filtratorów w ekosystemach wodnych, czyli parę słów o małżach; Rośliny owadożerne na przykładzie pływacza; Rozwój roślin pleustonowych na przykładzie rzęsy i wgłębki wodnej. Uczniowie otrzymają broszury/książeczki zawierające: charakterystykę zbiorników wodnych, ich zagrożenia i sposoby przeciwdziałania zagrożeniom oraz zasady poznawania środowiska przyrodniczego, prowadzenia akwarium i opisy eksperymentów niezbędnych do ich przeprowadzenia. Po zakończeniu pokazu akwarium pozostaje w szkole, a dzięki zasiedlającym je organizmom, bez dodatkowych zabiegów, będzie ono stanowić długo odpowiedni materiał wspierający uczniów w poznawaniu organizmów wód śródlądowych. Pozostawienie akwarium w szkole pozwoli miejscowemu nauczycielowi powtórzyć prezentowane doświadczenia dla większej liczby odbiorców.

 

Fundacja może przyjąć bezpłatnie w ramach tego przedsięwzięcia 10 szkół z miasta Poznania. O udziale szkoły w przedsięwzięciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt finansowany z budżetu  Miasta Poznania

 

5.  III Poznański Piknik Przyrodniczy – z przyrodą po sąsiedzku

 

  „III Poznański Piknik Przyrodniczy – z przyrodą po sąsiedzku” będzie imprezą rodzinną, która ma na celu szeroko pojętą edukację ekologiczną, w tym: tematykę ochrony przyrody, ochrony środowiska, a w szczególności promowania postaw i zachowań każdego człowieka dających wymierne korzyści otaczającemu środowisku. Odbędzie się on 9 września 2017 r. na terenie Starego Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu i trwać będzie 6 godzin (w  godz. 11-17). Będzie to piknik zorganizowany w celach edukacyjno-rozrywkowych.

 

Program pikniku stanowić będą liczne gry i zabawy, zarówno dla dzieci, jak i  dorosłych, ukazujące różnorodność biologiczną oraz sposoby podpatrywania przyrody, a  także możliwości wspierania lokalnych ekosystemów. We współpracy z partnerami zostanie utworzonych minimum 10 tematycznych stoisk, m. in. rozpoznawanie podstawowych gatunków zwierząt i roślin, poznawanie sposobów ubogacenia różnorodności biologicznej w  przydomowych ogrodach, tworzenie prostych dekoracji z motywami przyrodniczymi z  materiałów ekologicznych, piknikowa zbiórka baterii i elektroniki, quiz wiedzy przyrodniczej oraz wypożyczalnia gier planszowych z elementami przyrodniczymi.

 

Podczas Pikniku najaktywniejsi uczestnicy będą mogli wziąć udział w sześciu odsłonach quizu wiedzy przyrodniczej. Każdej trójce laureatów planujemy rozdać jeden zestaw nagród (książki i gry planszowe). „III Poznański Piknik Przyrodniczy – z przyrodą po sąsiedzku” przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej oraz do kształtowania postaw przyjaznych środowisku.

 Zapraszamy całe rodziny 9 września do Starego ZOO w Poznaniu!!!

Wstęp wolny

 

 

 

 

Z A P R A S Z A M Y

 

 

 

                

             

 

Zgłoszenia szkół na poszczególne zajęcia prosimy składać w siedzibie Fundacji:

tel: 61 852 41 39; 603 777 108; e-mail: fbercee@gmail.com

Przy zgłoszeniu pisemnym prosimy o podanie danych: rodzaj wybranych zajęć, ilość uczniów i grupa wiekowa, pełny adres szkoły z telefonem i mailem.