ODPADY - selektywna zbiórka, przetwarzanie i wykorzystywanie (LUTY- KWIECIEŃ 2006)


Odpady komunalne będą przedmiotem regularnych szkoleń dla grup szkolnych w okresie trzech miesięcy na bazie tematycznej wystawy. Celem zasadniczym tej tematyki będzie przekonanie, że każdy odpad powstający w gospodarce człowieka musi być selektywnie zbierany, przetwarzany i wykorzystywany. Tylko to, czego nie uda się zagospodarować, podlega utylizacji za pomocą specjalnych, bezpiecznych dla środowiska technologii. Problem spalarni budzi nadal wszędzie ogólny sprzeciw wielu społeczności. Wyrobienie odruchu selektywnego gromadzenia w domu bioodpadów może zredukować od razu o 40% ilość "śmieci". Ich selektywna zbiórka może się odbywać w gospodarstwie domowym w sposób zorganizowany, przez niedopuszczenie do mieszania się z innymi odpadami. Stłuczka szklana musi być także odzyskiwana i dlatego muszą być stosowane oddzielne pojemniki na szkło białe i kolorowe. Ilość butelek plastykowych i toreb powinna być w codziennym użytku zminimalizowana. Należy je zastąpić pojemnikami szklanymi i siatkami z surowców naturalnych. Zbiórka tzw. petów winna być prowadzona przy oddzieleniu nakrętki, co winno stać się odruchem, gdyż nie można wozić pustego powietrza, co z kolei pozwoli na ograniczenie transportu samochodowego i szkodliwych emisji. Odpady niebezpieczne, takie jak puszki po farbach, baterie, oleje silnikowe, winny być zbierane w oddzielnie wyznaczonych pojemnikach. Zużyty sprzęt domowy - lodówki, telewizory, komputery i telefony komórkowe muszą być przekazywane specjalistycznym firmom, zajmującym się ich profesjonalnym recyklingiem. Odpady budowlane - gruz ceglany, beton czy asfalt stanowią wartościowy surowiec wtórny. Jego wykorzystanie pozwala na oszczędniejsze użytkowanie kruszyw naturalnych oraz transportu samochodowego. Popioły wytwarzane w ciepłowniach czy stłuczka ceramiczna mogą stanowić dobry komponent do nowych produktów przy zastosowaniu bezpiecznych, najnowszych technologii.
Unieszkodliwianie substancji trujących i zapobieganie niekontrolowanemu przedostawaniu się ich do środowiska jest możliwe, wymaga jednak opracowania jasnych strategii gospodarki odpadami dla tych, którzy je produkują i przerabiają. świadomość ekologiczna w tym zakresie jest dla wszystkich niezbędna, dlatego zamierzamy przygotować 12-minutowy materiał na DVD w ilości 100 egzemplarzy, dla szerokiego odbiorcy o tej tematyce. Realizacja tej części projektu odbywać się będzie przy współpracy z firmą EKO-ZEC z Poznania.

Powrót do "wystawy"