Pozaszkolne warsztaty i związane z nimi wystawy z zakresu ochrony przyrody, środowiska, gospodarki wodnej oraz zagrożeń cywilizacyjnych

 

Projekt finansowany z budżetu  Miasta Poznania

 

 

Zajęcia organizowane są dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Poznania.  Tematyka zajęć jest różnorodna, począwszy od życia w kropli wody, bioróżnorodności w ekosystemach wodnych i lądowych a zwłaszcza roślin i zwierząt, poprzez zagadnienia ochrony przyrody i jej zagrożenia przez działalność człowieka, Tematy zajęć są do wyboru przez szkoły. Prowadzone są głównie przez specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, ekologii i biologii z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

 

Zajęcia pozaszkolne składają się z dwóch części i są realizowane równolegle jako:

 

1. multimedialne, połączone z wystawami tematycznymi;

 

2. terenowe - na obszarach interesujących pod względem przyrodniczym, w tym nad małymi zbiornikami wodnymi.

 

Zajęcia (1; 2) prowadzone są zarówno w okresie roku szkolnego, jak i wakacji. Jest to ciekawy sposób zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży spędzających lato w Poznaniu. Dzięki zdobytej wiedzy i poznaniu malowniczych i ciekawych przyrodniczo ekosystemów wodnych i leśnych, dzieci zachęcą także rodziców i przyjaciół do odwiedzania tych miejsc.

1. Zajęcia multimedialne połączone z wystawami. Prowadzone są dla całych klas (grupy 15 - 25 osób) przez  2 godziny, z wykorzystaniem różnych form dydaktycznych. Uczniowie zapoznają się z okresową wystawą, prezentującą ważny problem dotyczący ochrony przyrody, środowiska lub gospodarki wodnej. Przedstawiona będzie prezentacja w PowerPoint, uzupełniająca wiadomości na dany temat oraz wykorzystane zostaną inne pomoce dydaktyczne ilustrujące problem. Ważnym punktem zajęć będzie dyskusja na kontrowersyjne tematy, związane z prezentowanym zagadnieniem, angażująca uczniów, zmuszająca ich do myślenia, a jednocześnie utrwalająca przekazywane wcześniej wiadomości. Na zakończenie każdych zajęć dla najaktywniejszych uczniów wręczone zostaną nagrody książkowe. Fundacja może przyjąć bezpłatnie w ramach tych zajęć 10 grup z miasta Poznania.

 2. Zajęcia terenowe prowadzone są również dla całych klas (grupy 20 – 25 osobowe), ale trwają 4 godziny. Odbywają się one najczęściej nad małymi zbiornikami wodnymi i terenach zalesionych. Dzieci i młodzież na zajęciach mają możliwość zapoznawania się z różnymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony przyrody, stanu środowiska i jego zagrożenia,  gospodarki wodnej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bioróżnorodność ekosystemów wodnych i leśnych, użytków ekologicznych oraz innych obszarów cennych przyrodniczo okolic Poznania. Fundacja może przyjąć bezpłatnie w ramach tych zajęć 10 grup z miasta Poznania.