Projekt sfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania

 

 

 

ROK 2019

 

R E G U L A M I N

 

Konkursu fotograficznego - „Ptaki chronione w Polsce”

 

 
I. Dane ogólne

 

1.     Organizatorem konkursu jest Fundacja Biblioteka Ekologiczna (FBE) z siedzibą w   Poznaniu, ul. Kościuszki 79/Fredry 7.  Konkurs finansowany jest z budżetu Miasta Poznania.

2.     Uczestnikami konkursu jest młodzież szkolna ze szkół podstawowych i  ponadpodstawowych z terenu Poznania.

3.     Celem konkursu jest:

·         poszerzenie wiedzy przyrodniczej związanej z chronionymi i zagrożonymi gatunkami  zwierząt (ptaków) w Polsce przez zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi ochrony gatunkowej zwierząt oraz z czerwonymi księgami opisującymi gatunki zagrożone wyginięciem w Polsce i z wyglądem tych gatunków by rozpoznać je w terenie;

·         pokazanie świata ptaków Polski;

·         ukazanie przyrody – unikalnego świata ptaków chronionych i zagrożonych, gatunków znajdujących się w aktualnym wykazie zwierząt chronionych w Polsce lub na czerwonych listach gatunków zagrożonych;

·         zwrócenie uwagi na przyrodę a zwłaszcza siedliska, w których występują chronione gatunki ptaków, pokazanie ich zagrożeń przez umiejętne sfotografowanie i dowolną interpretację;

·         promowanie ochrony przyrody przed różnego rodzaju zagrożeniami ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego;

·         rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych wśród młodzieży i tym samym poszerzenie wiedzy zdobytej w szkole;

·         rozwijanie artystycznego spojrzenia na przyrodę i środowisko;

·         przybliżenie problematyki stanu zagrożenia i ochrony przyrody oraz środowiska rodzicom i najbliższemu otoczeniu przez włączenie ich w wyprawy w teren, popularyzację zdjęć poprzez ich ekspozycję w formie wystawy w szkołach, siedzibie Fundacji oraz publikację na stronie internetowej Fundacji.

4.     Komisja Konkursowa z nadesłanych/dostarczonych fotografii z poszczególnych szkół przez nauczycieli/opiekunów do Fundacji, wyłoni najlepsze prace fotograficzne. Zwycięzcom przyzna główne  nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone na wernisażu  - otwarciu wystawy nagrodzonych i ciekawych prac fotograficznych.

5.     Zakłada się, że w konkursie weźmie udział minimum 10 szkół z terenu Poznania. Nastąpi powiadomienie szkół o ich przyjęciu i udziale w konkursie pn. „Ptaki chronione w Polsce” i podpisanie Porozumienia dotyczącego jego realizacji.

6.    Podpisane Porozumienie udziału w konkursie fotograficznym należy przesłać/dostarczyć do siedziby Fundacji – najpóźniej do końca sierpnia 2019 roku. W przypadku nie otrzymania Porozumienia  - szkoła może nie uczestniczyć w konkursie fotograficznym.

 

 II. Prace fotograficzne

 

1.      Prace powinny być związane tematycznie z postawionymi celami, a więc wyłącznie z ukazaniem przyrody - unikalnego świata ptaków chronionych i zagrożonych pokazywanego w indywidualny sposób przez osobę wykonującą fotografię.

2.      Uczeń, biorący udział w konkursie fotograficznym, składa zdjęcia do nauczyciela/opiekuna szkolnego, który z zebranych fotografii wybiera – najlepsze (do 5. z każdej szkoły) i dostarcza/wysyła je do siedziby Fundacji Biblioteka Ekologiczna.

  3..   Wieloosobowa Komisja Konkursowa z otrzymanych fotografii ze wszystkich szkół biorących udział w konkursie wybierze najlepsze – ciekawe prace. Jury wyłoni zwycięzców i przyzna nagrody.

       Uwaga: Fotografie przesłane pocztą mailową nie będą respektowane. Decyzje Jury są ostateczne.

  4.   Nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się na zorganizowanej wystawie w siedzibie FBE, gdzie również odbędzie się wernisaż 23.10.2019 r (z przyczyn niezależnych od Fundacji  termin może ulec zmianie), na który z każdej szkoły zaproszeni zostaną zwycięzcy wraz z opiekunami i dyrekcją szkoły. Tam też odbędzie się uroczyste wręczenie nagród głównych i wyróżnień.

 

III. Zasady konkursu

  

1.  Przedmiotem konkursu powinny być samodzielnie wykonane prace fotograficzne, wyklucza się współautorstwo.

2.   Przedstawione prace fotograficzne muszą posiadać swoją dokumentację: część fotograficzną i opisową. Powinna ona stanowić jedną całość.

            2. 1. Wymagana część fotograficznazdjęcie w formacie minimum A4

                   (21 cm x  30 cm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora.

      2. 2. Wymagana część opisowa - karta udziału w konkursie (wzór karty w załączeniu)     zawierająca:

v  tytuł zdjęcia z krótką charakterystyką

v  miejsce jego wykonania

v  datę (dzień, miesiąc, rok) jego wykonania

v  dane o autorze (imię i nazwisko autora prac, nazwa szkoły, klasa).

 3.   Najlepsze prace konkursowe (do 5. z każdej szkoły) wraz z wypełnionymi/opisanymi kartami udziału nauczyciel/opiekun składa/przesyła do 04.10.2019 r do siedziby Fundacji Biblioteka Ekologiczna (ul. Fredry 7, I piętro, pokój 44).

 4.   Kartę udziału i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio od organizatora w biurze FBE w Poznaniu, ul. Fredry 7 (I piętro, pokój 44) w godzinach 13,00 – 17,00 (oprócz sobót i niedziel) lub pobrać ze strony internetowej www.be.eko.org.pl   Dokumenty zostaną także rozesłane do szkół. Wszelkie informacje można również otrzymać telefonicznie, korzystając z numerów: 61 852 41 39; 603 777 108.

5.    Fotografie nadesłane/dostarczone do siedziby FBE po terminie tj. 04.10.2019, nie  będą brane pod uwagę.

   6.    Organizator powołuje Jury Konkursu Fotograficznego.

7.    Nadesłanie/dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury Konkursu. Odwołania nie będą respektowane.

8.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac fotograficznych nie spełniających kryteriów tematycznych, zasad konkursu i warunków  regulaminowych.

   9.    Fotografie złożone na konkurs fotograficzny nie będą zwracane  autorom.

 10.    Autorzy najlepszych prac zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami i  wyróżnieniami.

 11.    Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej –  www.be.eko.org.pl  i    Facebooku Fundacji.

 12.    Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i   Facebooku.

 13.    Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz wyróżnień nastąpi na zorganizowanej wystawie prac fotograficznych – wernisażu 23.10.2019 roku w siedzibie Fundacji Biblioteka Ekologiczna.

 

`

IV. Ważne terminy konkursu fotograficznego

 

·         Ostateczny termin nadsyłania/dostarczania fotografii do FBE: 04.10.2019 r

 

·         Rozstrzygnięcie konkursu w FBE: 15 - 16.10.2019 r

 

·         Uroczyste wręczenie nagród: 23.10.2019 r  

 

·         Uwaga: Terminy mogą ulec zmianie z nieprzewidzianych przyczyn 

 

V. Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych

 

1.     W konkursie nagrodzonych i wyróżnionych zostanie 10 najlepszych prac fotograficznych. Zwycięzcy otrzymają ciekawe nagrody, m.in.: rower, aparat fotograficzny, sprzęt sportowy i/lub elektroniczny.

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia dodatkowych prac fotograficznych i prawo podziału nagród.

3.    Nagrody zakupione będą przez Fundację Biblioteka Ekologiczna w ramach dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Poznania.

 

VI. Wykorzystanie prac fotograficznych

 

1.  Udział w konkursie fotograficznym jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące  zgody na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu i inne cele edukacyjne. Roz. Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO), Dz.U. 2018 poz.1000, ust. z dnia  10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.   

2.  Organizator nabywa prawo do umieszczania nieodpłatnie nadesłanych na konkurs fotograficzny zdjęć (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora), na stronie internetowej www.be.eko.org.pl, Facebooku FBE, używania ich na wystawach edukacyjnych, na wydawanych przez FBE materiałach, druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, przeznaczonym do rozpowszechniania w ramach działalności Fundacji Biblioteka Ekologiczna.

 

VII. Organizatorzy

 

Fundacja Biblioteka Ekologiczna, ul. Kościuszki 79, 61-715 Poznań, www.be.eko.org.pl

 

Telefon: 61 852 41 39;  e-mail: fbercee@gmail.com

 

Ryszard Gołdyn, Halina Szyper

 

VIII.  Uwaga

 

·         Fundacja Biblioteka Ekologiczna zastrzega sobie możliwość zmian i korekt w   niniejszym regulaminie.

 

·          Korespondencję należy kierować na adres:

 

                         Fundacja Biblioteka Ekologiczna, 61-701 POZNAŃ, ul. Fredry 7 pok. 44