2. Pozaszkolne warsztaty i związane z nimi wystawy dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej.

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetowych  Miasta Poznania

 

 

Zajęcia organizowane są dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Poznania i innych miejscowości województwa wielkopolskiego. Tematyka zajęć jest różnorodna, począwszy od życia w kropli wody, bioróżnorodności w ekosystemach wodnych i lądowych a zwłaszcza roślin i zwierząt, poprzez zagadnienia ochrony przyrody i jej zagrożenia przez działalność człowieka, Tematy zajęć są do wyboru przez szkoły, prowadzone są głównie przez specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, ekologii i biologii z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Polskiej Akademii Nauk.

 

Zajęcia pozaszkolne składają się z dwóch części i są realizowane równolegle jako:

 

1. multimedialne, połączone z wystawami tematycznymi;

 

2. terenowe - na obszarach interesujących pod względem przyrodniczym, w tym nad małymi zbiornikami wodnymi i na obszarach leśnych.

 

 

1. Zajęcia multimedialne połączone z wystawami. Prowadzone są dla całych klas (grupy 20 - 25 osób) przez 2 godziny, z wykorzystaniem różnych form dydaktycznych. Uczniowie zapoznają się z okresową wystawą, prezentującą ważny problem dotyczący ochrony przyrody, środowiska lub gospodarki wodnej. Przedstawiona będzie prezentacja w PowerPoint, uzupełniająca wiadomości na dany temat oraz wykorzystane zostaną inne pomoce dydaktyczne ilustrujące problem. Ważnym punktem zajęć będzie dyskusja na kontrowersyjne tematy, związane z prezentowanym zagadnieniem, angażująca uczniów, zmuszająca ich do myślenia, a jednocześnie utrwalająca przekazywane wcześniej wiadomości. Na zakończenie każdych zajęć dla najaktywniejszych uczniów wręczone zostaną nagrody książkowe. Fundacja może przyjąć bezpłatnie w ramach tego przedsięwzięcia 10 grup z miasta Poznania. 

 

2. Zajęcia terenowe – na obszarach interesujących pod względem przyrodniczym, w tym nad małymi zbiornikami wodnymi. Prowadzone będą one m.in. nad małymi zbiornikami wodnymi, na obszarach leśnych, użytkach ekologicznych oraz innych terenach cennych przyrodniczo Poznania i okolic. Dzieci i młodzież zapoznają się z różnymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony przyrody, stanu środowiska i jego zagrożeń,  gospodarki wodnej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bioróżnorodność ekosystemów wodnych i leśnych.

                                                                             

Zajęcia trwające 4 godziny przewidziane dla całych klas lub podobnej wielkości grup dzieci i młodzieży (ok. 20 osób) prowadzone są od maja do listopada 2018 roku, również w okresie wakacyjnym dla kolonii i półkolonii. Po przejściu uczniów z danej miejscowości do najbliższego lasu lub nad zbiornik wodny (tzw. oczko, staw, rozlewisko), przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe, obejmujące krótkie wprowadzenie wyjaśniające zasady bezpieczeństwa oraz zapoznające dzieci/młodzież z zagadnieniami do rozwiązania w trakcie zajęć. Będą oni pracować w małych grupach. Zapoznają się z wszystkimi najważniejszymi grupami organizmów - bioróżnorodnością w danym ekosystemie. W przypadku lasu będą to drzewa, krzewy, rośliny zielne, ptaki, pozostałe zwierzęta. W przypadku zbiornika wodnego – rośliny wodne i bagienne, fauna toni wodnej, fauna osadów dennych, ptaki, oraz jakość wody. Poznają wielką różnorodność gatunkową flory i fauny, towarzyszącą małym zbiornikom wodnym, ich znaczenie dla występowania gatunków ważnych z gospodarczego punktu widzenia ale też zachowania gatunków chronionych i ginących. Ważnym punktem zajęć  będzie też ocena jakości wody i roli organizmów wodnych w zachowaniu tej jakości. Każda z grup uczniów wyposażona zostanie w niezbędne przyrządy do zbierania i przeglądania zebranego materiału oraz oceny wyników pracy. Po rozwiązaniu postawionego problemu nastąpi sprawdzenie efektów pracy każdej grupy i prezentacja przez uczniów osiągniętych wyników. Najbardziej wyróżniające się osoby otrzymają nagrody książkowe. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych przyrodników, co gwarantuje wysoką jakość zajęć pod względem merytorycznym. Zaletą jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży  i uzmysłowienie im potrzeby ochrony terenów mało przekształconych przez człowieka. Fundacja może przyjąć bezpłatnie w ramach tego przedsięwzięcia 10 grup z miasta Poznania.

 

UWAGA: Zaobserwowane w trakcie zajęć owady chronione i zagrożone będzie można sfotografować  i wykorzystać w  konkursie fotograficznym „Chronione i zagrożone owady Poznania i okolic” (patrz przedsięwzięcie poz.1 i 2: Konkurs fotograficzny…).

 

 

 

Zgłoszenia szkół prosimy składać w siedzibie Fundacji: tel: 61 852 41 39; 603 777 108;

e-mail: fbercee@gmail.com

Przy zgłoszeniu pisemnym prosimy o podanie danych: rodzaj wybranych zajęć, ilość uczniów i grupa wiekowa, pełny adres szkoły z telefonem i mailem.

 

Z A P R A S Z A M Y